رابطۀ روح و جسد

عذاب قبر و نعمت‌های آن حقیقتی انکار ناپذیر است که همۀ بندگان آن را خواهند دید، چه در قبر دفن شود یا خیر.

بنابراین،

• آیا عذاب قبر به روح مربوط است یا جسد؟

• محل استقرار ارواح کجاست؟

• ارواح مؤمنین و ارواح کفار کجا خواهند بود؟