نشانه‌‌های مرگ

مرگ نشانه‌‌هایی دارد که بر میت ظاهر می‌گردند و برخی از آن‌ها عبارتند از:

• خیره شدن چشم‌ها، گویا چشم به بالای خود نگاه می‌کند که چیزی به دور رفته است.

• کج شدن بینی به راست یا چپ.

• سست شدن فک پایین در اثر سست شدن اعضای بدن در اغلب.

• سرد شدن جسم در اغلب.

• سکون قلب و باز ماندن ضربات آن.

بنابراین، هر گاه این علامات یا پاره‌ای از آن‌ها ظاهر گردید، دلیل بر مرگ بوده و وقوع آن نزدیک است.