قیامت صغری

قیامت صغری، یعنی مرگ و جدا شدن روح از جسد است و همۀ موجودات به آن می‌رسند و موجودات در این مورد اخبار و اسراری دارند و زمان احتضار، مایۀ پند و اندرز است.

• پس وضعیت مردم در وقت احتضار چگونه خواهد بود؟

• داستان‌های افراد افتاده در کام مرگ چگونه است؟

• علامات حسن خاتمه و سوء خاتمه چیست؟

• حقیقت روح چیست؟