مراجع و مآخذ

نام کتاب‌ها نام مؤلّفان

۱- قرآن کریم کتاب الهی

۲- جامع البیان فی تأویل آی القرآن محمّد بن جریر طبری

۳- صحیح مسلم مسلم بن حجّاج نیشابوری

۴- مجموعه الوثائق السّیاسية للعهد النّبوی والخلافة الرّاشدة محمد حمیدالله

۵- الشّفا بتعریف حقوق المصطفیج قاضی عیاض اندلسی

۶- نهج‌البلاغه شریف رضی

۷- الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد محمّد بن نعمان

۸- تحف العقول عن آل الرّسول ابن شعبة حرّانی

۹- عقائد الوثنية في الديانة النصرانية محمّد طاهر التّنّیر بیروتی

۱۰- مقدّمه‌ای بر سیر تفکّر در قرون وسطی محمّدرضا فشاهی

۱۱- تاریخ تصوّف در اسلام قاسم غنی

۱۲- نُه گفتار در تاریخ ادیان علی اصغر حکمت

۱۳- کتاب مقدّس (چاپ لندن ۱۹۵۴ میلادی) منسوب به انبیاء الهی

۱۴- انجیل شریف (چاپ تهران ۱۹۸۱ میلادی) منسوب به عیسی مسیح÷

۱۵- رسائل پولس و یعقوب و پطرس پولس و یعقوب و پطرس حواری

۱۶- قاموس کتاب مقدّس هاکس آمریکایی

۱۷- باستانشناسی کتاب مقدّس جان الدر

۱۸- تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران و. م. مولر

۱۹- دائره المعارف پطرس بستانی

۲۰- معجم لأعلام الشّرق والغرب فردینان توتل

۲۱- تاریخ مختصر الدّول ابن‌العبری ملطی

۲۲- راهنمای الهیّات پروتستان ویلیام هوردرن

۲۳- میزان الحق کارل فندر

۲۴- سنجش حقیقت کارل فندر

۲۵- خدای متجلّی ک. م.

۲۶- پاسخ به ایّوب کارل گوستاویونگ

۲۷- از سرگردانی تا رستگاری کیدی الن

۲۸- تاریخ فلسفة غرب برتراندرراسل

۲۹- تاریخ فلسفه فردریک کاپلستن

۳۰- الهیّات رهایی‌بخش خوان خوزه ماداریگا

۳۱- تاریخ تمدّن ویل دورانت

۳۲- تاریخ بشر هاندریک وان لون

۳۳- اثبات وجود خدا (مقاله لندنبرگ) اسکار لندنبرگ

۳۴- اعتراف تولستوی

۳۵- آگوستین کارل یاسپرس

۳۶- فلوطین کارل یاسپرس

۳۷- منتخب فرهنگ فلسفی ولتر

۳۸- دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و امریکا ژان‌تستا – گی‌تستا

۳۹- مذهب در شرق و غرب رادها کریشنان

۴۰- تاریخ آزادی فکر جان بگنل بری

۴۱- فروید و فرویدیسم فلیسین شاله

۴۲- الهلال (مجلّة عربی) جرجی زیدان

و برخی از مراجع غربی که در کتاب از آن‌ها

یاد شده است.