مسیح، آخرین پیامبر نبود!

در اینجا ممکن است برخی از مسیحیان ادّعا کنند که چون عیسی مسیح آخرین پیامبر الهی بود، بنابراین، نمی‌توان پیامبر دیگری را پذیرفت و به هدایت او، گزارش انجیل‌ها را اصلاح کرد!

در پاسخ باید گفت که: مسیح÷ به هیچ وجه ادّعا نکرد که من آخرین پیامبر خدا هستم و پس از من هیچ رسولی نخواهد آمد. بلکه مسیح سفارش فرمود: از پیامبران دروغگو پرهیز کنید و برای آنکه پیامبر راستگو را از دروغگو تمیز دهید به ثمرات و آثار آن‌ها بنگرید، چنانکه در انجیل متّی می‌خوانیم:

«از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند ولی در باطن گرگان درنده‌اند. آنان را از اَعمالشان خواهید شناخت. آیا می‌توان از بوتة خار، انگور و از خار بُن، انجیر چید؟ همینطور درخت خوب، میوة نیکو ببار می‌آورد و درخت فاسد، میوة بد ... بنابراین، شما آن‌ها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت»[۲۴۸] .

یحیی÷ نیز که در عصر عیسی÷ می‌زیست هرگز ادّعا ننمود که جز مسیح هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد بلکه در وقت معرّفی خود، گفت: من، نه مسیح هستم و نه آن پیامبر موعود! و این سخن بطور ضمنی دلالت دارد بر آنکه پیامبر دیگری جز مسیح خواهد آمد چنانکه در انجیل یوحنّا می‌خوانیم:

«اینست شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان ولاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست؟ او از جواب‌دادن خودداری نکرد بلکه بطور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم! آن‌ها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر! آن‌ها از او پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد خیر...».![۲۴۹]

حواریّون مسیح هم هیچگاه ادّعا ننمودند که عیسی÷ آخرین پیامبرالهی است تنها سفارش ایشان آن بود که: مدّعیان نبوّت را بیازمایید تا راستگو را از دروغگو تشخیص دهید و این سفارش می‌رساند که آنان ظهور پیامبر دیگری را ممکن می‌شمردند چنانکه یوحنّا گفته است:

«ای عزیزان! به هر نبوّتی (الهامی) اعتماد نکنید بلکه آن‌ها را بیازمایید تا ببینید که آیا در واقع از جانب خدا است یا نه؟ زیرا عدّة زیادی هستند که به سرتاسر دنیا رفته به دروغ نبوّت می‌کنند»[۲۵۰] .

[۲۴۸] انجیل متّی، باب ۷، شماره ۱۵ تا ۲۰. [۲۴۹] انجیل یوحنّا، باب ۱، شماره ۱۹ تا ۲۲. [۲۵۰] رساله اوّل یوحنّا، باب ۴، شماره ۱.