مشخصات کتاب

دعوت مسیحیان به توحید

در پرتو تعالیم قرآن و انجیل
تأليف

مصطفی حسینی طباطبایی