مشخصات کتاب

فقه ذکر و دعا

جلد دوم


تأليف:

عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین