ثالثاً: پرهیز از پیروی از دیگران

اهمیت این بخش اگر از دو بخش قبلی بیشتر نباشد، کم اهمیت‌تر از آن‌ها نیست، و منظور از آن عدم الگو برداری و مشابهت با دیگران در ظاهر و باطن می‌باشد که این کار حرام است مطابق با فرموده کلی پیامبرص: «من تشبه بقوم فهو منهم» [۱۶]، «کسی که از گروهی تقلید کند، از جمله آن‌ها است».

تقلید دو نوع است:

الف) مشابهت با غیر مسلمانان.

ب) خود را به شکل مردان در آوردن.

[۱۶] أبو داود و دیگران و آلبانی آنرا صحیح شمرده است.