قوانين کلی اين درباره لباس و آرايش

‌در ابتدا باید به مشخص کردن مهمترین قوانین اصلی که به طور کلی در زندگی و به ویژه در زمینه لباس و آرایش باید به آن پایبند باشیم بپردازیم، که عبارتند از:

۱- خودداری از کسب مال حرام.

۲- اجتناب از اسراف کردن.

۳- عدم تقلید.

۴- پرهیز از محرمات.