مشخصات کتاب

راهنمایی های ارزشمند درباره لباس و آرایش زنان
تأليف:

مرفت بنت کامل أسره


مترجم:

اسحاق دبیری