صفحه نخست اخلاق اسلامی خانواده خوشبخت و اختلاف زوجین پايه‌های تشکيل يک خانوادة مسلمان

پايه‌های تشکيل يک خانوادة مسلمان

خوانندۀ گرامی! مسایل فراوانی وجود دارد که نظام خانواده بر آن استوار بوده و رابطه خانوادگی از آن استحکام می‌گیرد و به وسیله آن از باد جدایی و طوفان ویرانگرِ از هم دور شدن و از هم بریدن مصون می‌ماند: