مشخصات کتاب

زندگی‌نامه امام بخاری/
تأليف:

عبدالمنعم قنديل


مترجم:

محمد صديق دهوارى