مشخصات کتاب

اهل مدینه و منافقان

از دیدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بیت
تأليف

عبدالله بن محمد آل حسین