مشخصات کتاب

اخگر به دستان
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

محمد امین عبداللهی