مشخصات کتاب

بیابان شوق
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

محمد امین عبداللهی