صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام ۳- آیا کتاب صحیح در مورد تاریخ هست؟

۳- آیا کتاب صحیح در مورد تاریخ هست؟

در مورد این دوران از تاریخ اسلامی کتاب (العواصم من القواصم) اثر ابوبکر بن العربی کتاب خوبی است، و این کتاب روایت‌های صحیح را انتخاب کرده و ضعف‌ بعضی از روایات را بیان داشته است، اما اینکه کتابی باشد که این مسائل را تحقیق کند؟ نه وجود ندارد. ولی ابن کثیر و ذهبی گاهی در مورد بعضی از روایت‌ها سخن می‌گویند و ضعف آن را بیان می‌دارند، اما طبری بسیار کم در مورد روایتی سخن می‌گوید بلکه او فقط نقل کرده و جمع‌آوری کرده است، و کتاب طبری تحقیق نشده و احادیث آن تخریج نشده‌اند، اما کتابی هست که روایات ابی مخنف را از تاریخ طبری خلاصه کرده که از یحیى الیحیى است، و کتاب دیگرى بنام: (تحقیق مواقف الصحبه من الفتن من تاریخ الطبری) از محمد امحزون است.

و از کتاب‌های خوب در این موضوع می‌توان به کتاب (الخلافه الراشده) از یحیی الیحیی و کتاب (منهاج السنه النبویه) از شیخ اسلام ابن تیمیه اشاره کرد.