صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام ٧- حدیث علی از من است و من از علی هستم

٧- حدیث علی از من است و من از علی هستم

می‌گویند: پیامبرص فرمود: «علی از من است و من از علی هستم»، پس این حدیث دلیلی است بر اینکه بعد از پیامبر علی خلیفه و امام است.

ما می‌گوییم علی از پیامبر است و پیامبر از علی است، یعنی علی از پیامبر پیروی می‌کند و او را یاری می‌نماید، بنابراین وقتی در جنگ احد پیامبر جلیبیب را نیافت گفت: نگاه کنید او کجاست. گفتند: ما او را نمی‌بینیم گفت: در میان کشته شدگان به جستجوی او بپردازید. آنگاه دیدند که او کشته شده و هفت نفر از کافران اطراف او کشته شده اند، پس پیامبرص فرمود: هفت نفر از کافران را کشته، سپس او را کشته‌اند، جلیبیب از من است و من از جلیبیب هستم [۳۳۸]. و وقتی پیامبر اشعری‌ها را یاد کرد گفت: من از آنها هستم و آنان از من هستند [۳۳٩].

پس از اینکه پیامبرص دربارۀ علی گفت او از من است و من از او هستم، لازم نمی‌شود که علی بعد از پیامبر جانشین اوست، بلکه یعنی راه پیامبر و راه علی یکی است، و علی از پیامبر اطاعت می‌کند، و خویشاوند و داماد اوست، و پیامبر را یاری می‌نماید، و حق خداوند را ادا می‌کند، و بنابراین پیامبر گفت: علی از من است و من از علی هستم.

[۳۳۸] مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث ۲۴٧۲. [۳۳٩] مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث ۲۵۰۰.