صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام دیدگاه اهل و سنت و جماعت دربارۀ بیعت‌گرفتن معاویه ...

دیدگاه اهل و سنت و جماعت دربارۀ بیعت‌گرفتن معاویه برای یزید

اهل سنت می‌گویند که بیعت درست است، اما به خاطر دو چیز اهل سنت از این بیعت خرده گرفته‌اند:

اوّل اینکه می‌گویند این بدعتی تازه بود که معاویه پسرش یزید را بعد از خود خلیفه گرداند، پس گویا امر خلافت را بعد از آن که براساس شورا و تعیین فردی غیر از خانواده بود موروثی گرداند، بنابراین اصل کار قطع نظر از فردی که تعیین شده بود پذیرفته نشده است، و اهل سنت موروثی بودن امر خلافت را قبول ندارند.

دوم اینکه افرادی بودند که برای خلافت از یزید شایسته‌تر بودند همانند ابن عمر و ابن الزبیر و ابن عباس و حسین و افراد زیاد دیگری.

ابن العربی می‌گوید: افضل و بهتر این بود که معاویه خلافت را بعد از خود به شوری واگذار کند و فردی از خویشاوندانش را برای آن تعیین نکند، چه برسد به آن که فرزندش را خلیفه کند، و او برای پسرش بیعت گرفت و مردم با پسرش بیعت کردند و خلافت پسرش شرعاً شروع گردید [۲۰۲].

اما اهل بدعت معتقدند که امامت و خلافت فقط در علی و فرزندانش می‌باشد، بنابراین آنها تنها بیعت یزید را مورد طعن قرار نمی‌دهند، بلکه هر بیعتی که با غیر از علی و فرزندانش شده را مورد عیب‌جویی قرار می‌دهند، بنابراین آنها بیعت با ابوبکر و عمر و عثمان و معاویهش را قطع نظر از اینکه با چه کسی بیعت شده قبول ندارند، زیرا آنها بر این باورند که تا قیام قیامت حکومت و امامت از آن علی و فرزندان اوست و آنها از سوی خدا تعیین شده‌اند.

[۲۰۲] العواصم من القواصم ص ۲۲۸.