صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام چه كسانی از اصحاب در این جنگ‌ها شركت كردند؟

چه كسانی از اصحاب در این جنگ‌ها شركت كردند؟

اصحابی که در جنگ‌های جمل و صفین شرکت کردند عبارتند از: علی، الزبیر، طلحه، عایشه، ابن الزبیر، الحسن، الحسین، عمار، ابن عباس، معاویه، عمرو بن العاص، قیس بن سعد، القعقاع بن عمرو، جریر بن عبدالله، خزیمه بن ثابت، ابو قتاده، ابو الهیثم بن التیهان، سهل بن سعد، جابر بن عبدالله، عبدالله بن جعفر، عدی بن حاتم، الأشعث بن قیس، جاریه بن قدامه، فضاله بن عبید و النعمان بن بشیر.

و کسانی که در این جنگ‌ها شرکت نکردند عبارتند از: سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه، اسامه بن زید، ابو هریره، زید بن ثابت، عمران بن حصین، انس بن مالک، ابوبکرة الثقفی، الأحنف بن قیس، ابو ایوب الأنصاری، ابوموسی الأشعری، ابو مسعود الأنصاری، الولید بن عقبه، سعید بن العاص، عبدالله بن عامر، عبدالله بن عمرو بن العاص، ابو برزه الأسلمی، أهبان بن صیفی و سلمه بن الأکوع و بلکه بیشتر اصحابش در این جنگ‌ها شرکت نکردند.