سوم: سعید بن العاصس:

او یکی از اصحاب برگزیده پیامبر خداص بود، امام الذهبی در مورد او می‌گوید: او امیر، شریف، سخاوتمند، بردبار، متین، دارای قاطعیت و عقل و شایسته خلافت بود [۱۱۲].

[۱۱۲] سیر اعلام النبلاء ۳/۴۴۵.