مهمترین كارهای عثمان:

۱- توسعه مسجد نبوی.

۲- ساختن اولین ناو دریایی.

۳- قرآن را باری دیگر جمع‌آوری کرد ولی این بار آن را در یک مصحف قرار داد و نسخه‌هایی از آن نوشت و به شهرهای اسلامی فرستاد، و یک نسخه از آن را پیش خود گذاشت، و تا به امروز مصحف به عثمان نسبت داده می‌شود و می‌گویند مصحف و نسخۀ عثمانی چون افتخار جمع‌آوری‌اش را او داشته است.