جنگ آفریقا سال ۲٧ ه‍ [٩۰]

عثمانس عبدالله بن سعد بن ابی السرح را فرمان داد تا به جنگ با اهالی سرزمین آفریقا برود و اگر آن را فتح کرد یک پنجم خمس غنیمت را به او خواهند داد.

او با لشکری ده هزار نفری به سوی آفریقا حرکت کرد و همه آن را فتح نمود و اهالی آفریقا مسلمان شدند، و عبدالله بن سعد خمس خمس غنیمت را گرفت. و چهار پنجم آن را برای عثمان فرستاد و چهار پنجم غنیمت را در میان لشکر تقسیم کرد که به هر اسب سوار سه هزار دینار رسید، هزار به خودش و دو هزار دینار سهمیه اسبش بود و به پیاده هزار دینار رسید.

[٩۰] البدایة والنهاية ٧/۱۵٧.