شهادت عمر:

امیر المؤمنین عمر به خطاب به دست ابو لؤلؤ مجوسی کشته شد، عمرس مشغول نماز صبح بود که ابو لؤلؤ با خنجری مسموم دو ضربه به او زد، و عمر وقتی قاتلش را شناخت گفت: خدا سپاس می‌گویم که به دست مسلمانی کشته نشده‌ام که روز قیامت به خدا برهانی بیاورد و بگوید که برایت سجده‌ای برده‌ام.