فضائل:

۱- از ابو هریرهس روایت است که گفت: پیامبر خداص فرمود: «در امت‌های پیش از شما مردمانی بوده‌اند که به آنها الهام می‌شده و چیزهایی به آنها گفته می‌شده است، اگر در امت من چنین کسی باشد او عمر است [۶۴].

۲- از ابو هریره روایت است که گفت: پیش پیامبرص نشسته بودیم که گفت: در خواب دیدم که در بهشت هستم و زنی در کنار کاخی وضو می‌گیرد گفتم این کاخ از چه کسی است؟ به من گفته شد این کاخ از آن عمر است، آنگاه به یاد غیرت عمر افتادم بنابراین به عقب برگشتم. آنگاه عمر گریه کرد و گفت: آیا غیرتم در برابر تو به جوش می‌آید» [۶۵].

۳- از انس بن مالکس روایت است که گفت: پیامبرص بالای کوه اُحد رفت و ابوبکر و عمر و عثمان با او همراه بودند آنگاه کوه تکان خورد پیامبر با پایش بر آن زد و گفت ای اُحد استوار باش بالای تو نیست مگر پیامبری و صدیقی و دو شهید» [۶۶].

۴- از سعد بن ابی وقاصس روایت است که گفت: پیامبرص به عمر گفت: اى پسر خطاب! سوگند به کسی که جانم در دست اوست شیطان تو را در هیچ راهی نمی‌بیند مگر آن که راهی دیگر را در پیش می‌گیرد [۶٧].

[۶۴] بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر ۳۶۸٩. [۶۵] بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر حدیث ۳۶۸٩ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث ۲۳٩۸. [۶۶] بخاری، منبع سابق حديث ۳۶٧٩، و مسلم منبع سابق حديث ۲۳٩۴. [۶٧] بخاری، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر حديث ۳۶۸۳.