اسلام او:

ابن مسعودس گفت: از وقتی عمر مسلمان شده همواره ما با قدرت بوده‌ایم [۶۱].

[۶۱] عمر در سال ششم بعثت بعد از آن كه چهل مرد و ده زن مسلمان شده بودند، مسلمان شد. (مترجم).