نمایش قهرمانی‌ها:

عکرمه بن ابی جهل در جنگ یرموک ایستاد و گفت: من در چند جا با پیامبرص جنگیده‌ام و امروز از پیش شما فرار می‌کنم؟ سپس صدا زد که چه کسی بر مردن با من بیعت می‌کند، عمویش الحارث بن هشام و ضرار بن الأزور با او بیعت کردند آنها چهار صد نفر از اسب سواران مسلمین را به همراه داشتند و جنگ بسیار سختی به نمایش گذاشتند تا اینکه بسیاری از آنها کشته شدند، و مؤرخین نوشته‌اند که آنها وقتی زخمی شدند و به زمین افتاده بودند آب خواستند و برایشان آب آورده شد، اما هر یک برادر (دینی)ش را بر خود ترجیح می‌داد و می‌گفت آب را به او بدهید تا اینکه همه مردند و هیچ یک از آنان آب ننوشیدند. و مسلمان‌ها کلیسای یوحنا را گرفتند و آن را به دو قسمت تقسیم کردند و نصف آن را مسجد کردند و نصف دیگر آن را به صورت کلیسا باقی گذاشتند، و این مسجد امروزه جامع دمشق نامیده می‌شود.