اسد و غطفان:

وقتی از هیئتی از قبیله اسد و غطفان پیش ابوبکر آمدند و از او درخواست صلح کردند ابوبکر به آنها گفت یا جنگ را قبول کنید یا با خواری و ذلت تسلیم شوید، گفتند چگونه گفت زره و سلاح از شما گرفته می‌شود و شما فقط قومی خواهید بود که به دنبال شتران باشید تا آن که خلیفه پیامبر و مومنان در موردش فکری بکنند، و دیه کسانی از افراد ما که به دست شما کشته شده‌اند را بپردازید و ما دیه کشته شدگان را نمی‌پردازیم. و گواهی بدهید که کشته شدگان ما در بهشت هستند و کشته شدگان شما در جهنم می‌باشند [۵۳]. عمر گفت: اینکه شما می‌گویی که دیه کشته شدگان ما را بدهند، کشته شدگان ما برای خدا کشته شده‌اند، و دیه و خون بهایی ندارند.

[۵۳] البدایة والنهایة ۶/۳۲۳.