الأسود العنسی (عبهله بن كعب):

الأسود العنسی در زمان رسول اللهص ادعای پیامبری کرد و با لشکری (٧۰۰) نفری بسوی صنعاء حرکت کرد و بر آن غالب شد و تمام یمن تحت فرمان او قرار گرفت و کم کم قلمرو او گسترش می‌یافت و بسیاری از اهل یمن به سبب او مرتد شدند. و او در همین وضعیت بود که پیامبرص وفات یافت و در زمان ابوبکر فیروز دیلمی او را به قتل رساند اسود به شدت مست شده و به خواب فرو رفته بود در این هنگام فیروز با شمشیر ضربه‌ای به او زد و اسود فریاد بلندی کشید آن گاه نگهبانان بلافاصله بسوی او شتافتند و گفتند این صدای چه بود؟ همسر اسود که زنی صالح بود گفت: به پیامبر دارد وحی می‌شود، پس نگهبانان باز گشتند. و آن گاه مسلمانان و کافرانی که از اسود پیروی نمی‌کردند اطراف قلعه جمع شدند و منادی مسلمین فریاد بر آورد که من گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست و عبهله دروغگو است و سر اسود را بسوی آنها انداخت این جا بود که یاران اسود شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند و مردم به تعقیب آنها پرداختند و این جا و آن جا آنها را دستگیر می‌کردند [۵۱].

[۵۱] البدایه و النهایه ۶/۳۱۵.