فضائل ابوبكر:

از ابو هریرهس روایت است که گفت: از پیامبرص شنیدم که می‌گفت: هر کس یک جفت از هر چیزی که باشد در راه خدا انفاق کند از درهای بهشت صدا زده می‌شود ای بنده خدا از این در وارد شو این بهتر است، پس هر کس اهل نماز باشد از در نماز فراخوانده می‌شود، و هر کس از اهل جهاد باشد از در جهاد صدا زده می‌شود، و هر کس اهل صدقه باشد از در صدقه فرا خوانده می‌شود، و هر کس اهل روزه باشد از باب الریان فرا خوانده می‌شود.

ابوبکر گفت: کسی که از همه درها فرا خوانده می‌شود چه باید بکند و گفت: آیا کس هست که از همه درها فرا خوانده شود؟ پیامبرص فرمود: بله و امیدوارم که تو از آنها باشی ای ابوبکر [۴۰].

و از انس بن مالکس روایت است که گفت: پیامبرص به همراه ابوبکر و عمر و عثمان بالای کوه احد رفت، احد تکان خورد، پیامبر فرمود: استوار باش ای احد، زیرا بالای تو پیامبری و صدیقی و دو شهید هستند [۴۱].

و از عمرو بن العاصس روایت است که گفت: پیامبر مرا فرمانده لشکر ذات السلاسل کرد و من پیش او آمدم و گفتم: چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ گفت: عایشه را، گفتم: از مردان چه کسی را؟ گفت: پدرش را، گفتم: بعد از او چه کسی را؟ گفت: عمر بن خطاب را [۴۲].

[۴۰] بخاری کتاب فضائل الصحابه باب قول النبی لو کنت متخذاً خلیلاً حدیث ۳۶۶۶. [۴۱] منبع سابق حدیث ۳۶٧۵. [۴۲] بخاری فضائل الصحابه حدیث ۳۶۶۲ و مسلم حدیث ۲۳۴۸.