هجرت:

از ابوبکرس روایت است که گفت: همراه پیامبر ص در غار بودم، سرم را بلند کردم پاه‌های قریش را دیدم، گفتم: ای پیامبر خدا اگر یکی از آنها سرش را پایین بیندازد ما را خواهد دید، فرمود: ساکت باش ای ابوبکر، دو نفر هستیم که خدا سوّمین ماست [۳٩].

[۳٩] بخاری کتاب مناقب الانصار باب هجره النبی وأصحابه إلی المدینه حدیث ۳٩۲۲ ومسلم ۲۳۸۱.