صفحه نخست تاریخ اسلام نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام اهل سنت تحقيق برای كسب اطمينان را از چه زمانی آغاز...

اهل سنت تحقيق برای كسب اطمينان را از چه زمانی آغاز كردند؟

وقتی فتنه پدیدار شد اهل سنت برای کسب اطمینان از صحت روایات تحقیق را شروع کردند چنان که امام محمد بن سیرین تابعی گرانقدر/ می‌گوید: اهل سنت از اسناد نمی‌پرسیدند، اما آنگاه که فتنه پدیدار شد به ناقلان و راویان گفتند که افرادی را که شما از آنها روایت می‌کنید، برای ما نام ببرید و وقتی نام می‌برند احادیث اهل سنت پذیرفته می‌شد و احادیث اهل بدعت پذیرفته نمی‌شد [۱٩]. چون قاعدۀ کلّی در مورد افراد این است که آنها ثقه و مورد اعتمادند، و ابن سیرین از بزرگان تابعین است و دوران اصحاب را دریافته و با همه تابعین زندگی کرده است، و منظور از فتنه در اینجا ظهور اهل بدعت مانند شیعیان [۲۰] و خوارج [۲۱] و قدریه [۲۲] است.

[۱٩] مقدمه صحیح مسلم باب الاسناد من الدین. [۲۰] شیعه کسانی هستند که ادعا کردند که پیروان علی و فرزندانش میباشند، و ادعا کردند که امامت ویژه علی و فرزندانش است،. و اغلب اصحاب را کافر قرار داده‌اند. نگا: اصول مذهب الشیعه و کتاب الشیعه والتشیع. (مترجم). [۲۱] خوارج کسانی بودند که بعد از جنگ صفین علیه علیس شوردیند و علی در نهروان با آنها جنگید. [۲۲] قدریه کسانی هستند که منکر تقدیر و سرنوشت میباشند، و میگويند هر چيز جديد است و پديد خواهد شد.