مشخصات کتاب

مشتاقان جنت
تأليف:

دکتر محمد العریفی


مترجم:

استاد احمد ظاهر (اسلمیار)