صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار معیت در حالی فضیلت است که مصداق آن تا آخر عمر، صال...

معیت در حالی فضیلت است که مصداق آن تا آخر عمر، صالح بماند!