صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار امام زُهری مورد اعتماد مشایخ شیعیان است!

امام زُهری مورد اعتماد مشایخ شیعیان است!

در این باب می‌خواهیم کمی در مورد وثاقت امام زُهری در نزد بزرگان شیعه سخن بگوئیم تا معلوم شود که آیا قزوینی که این همه بر علیه امام زُهری می‌تازد، می‌توانیم سخن او را سخن کل اهل تشیع بدانیم یا خیر!! و آیا در بین اهل تشیع کسی هست که امام زُهری را ستوده باشد و یا قاعده‌ای نزد شیعه هست که به وسیلۀ آن قاعده امام زُهری جزء موثقین قرار بگیرد؟! در این باب می‌خواهیم به همین موضوع بپردازیم و این باب را بر چند قِسم تقسیم می‌کنیم.

۱- عده‌ای از علمای شیعه، امام زُهری را شیعه می‌دانند!!

۲- عده‌ای از علمای شیعه او را می‌ستایند و موثق می‌دانند!

۳- عده‌ای از علمای شیعه روایات او را تصحیح و توثیق کرده‌اند!

۴- بنا بر قواعد رجالی شیعه، امام زُهری نمی‌تواند ثقه نباشد!