صفحه نخست تاریخ اسلام دو یار غار نجاح: امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!!

نجاح: امام صادق هم منکر وجود ابوبکر در غار است!!

نجاح می‌نویسد: «و تمام أراجیف و اکاذیب گفته شده در مسأله حضور داشتن أبوبکر در غار توسط انکار امام صادق÷ رسوا گردید. زیرا ممکن نیست در اینجا روایتى بتواند با قول امام صادق÷ معارضه نماید.»

جواب:

او برای این ادعای کذب خودش هیچ سند یا منبعی نداده است و ما بر علیه او سند و مدرک زیاد داریم که بعضی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

در کتب روایی شیعه و در تفاسیرشان از قول نبی اکرم ج و سیدنا علی و امام صادق و امام باقر و امام رضا و همینطور امام حسن عسکریسم اجمعین و همینطور از امام زمان موهومشان روایاتی وجود دارد که همراه بودن ابوبکر را در غار ثور ثابت می‌کند.