مشخصات کتاب

کتاب دعای جامع
تهیه و ترتیب:

عبد الملک القاسم


مترجم:

اسحاق دبیری