صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی حکمت در دعوت و تبلیغ استعمالات واژه «الحکمه» در قرآن:

استعمالات واژه «الحکمه» در قرآن:

کلمۀ حکمت در نصوص دینی بر مواردی اطلاق شده که معنی سابق در آنها باشد:

یک جا مراد از آن کتب آسمانی از جمله قرآن، انجیل و غیره است.

و جای دیگر مراد از آن نبوت، هدایت، رشد، عدالت، علم، حلم و تفقه است [۵].

[۵] لسان العرب، ۱۲/۱۴۰ – ۱۴۲. المعجم الوسیط، ۱/٩۰. القاموس المحیط، ۴/٩۸.