مشخصات کتاب

حکمت در دعوت و تبلیغ
تأليف:

صالح بن عبدالله بن حمید


مترجم:

اسحاق دبیری