[خطاب به جوانان]

مؤمن و سالم و خوش رفتاريد
اى جوانان كه شكر گفتاريد
از خموشان جهان ياد آريد
چون شما ناطق و گل رخساريد
زمحبان خدا بشماريد
برقعي را پس موتش گه گاه
دستي از بهر دعا برداريد
گاه گاهي اگرش ياد كنيد
خدمتش را به نظر بسپاريد
برقعي خادمتان بود و برفت
خسته از محنت اين چرخ كبود
ياد آريد از اين خسته كه بود
دل او گشت پر از غصه و خون
ديد آزار بس از مردمِ دون
خسته از تهمت و بهتان و ستم
خسته از زخم زبان، زخم قلم
رفت در محكمه عدل إله
دستش ار گشت ز دنيا كوتاه

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ۲/۲/۱۳٧۰ه‍.