تذکّر

در کتاب حاضر ارجاعاتی که در پاورقی صفحات به کتب مؤلّف یا کتب مرحوم قلمداران شده است، ارجاع به صفحات نسخه ای است که با حروف آی. بی. ام. تکثیر و توزیع گردیده است.

ارجاعات مولف به صفحات دیگر همین کتاب، براساس نسخه‌ی حاضر، تصحیح و تنظیم گردیده است.

(ناشر)

خـرافـت ضـد آیـات الهـی است

ولی مذهب خرافت را پناهی اسـت

خــرافت نیست در دیــن الهــی

ز مذهب باشـد این کفر و تباهـی