اموری كه نماز را باطل می‌كند

۱- سخن گفتن از روی عمد، حتی اگر مقدار آن کم باشد.

۲- منحرف شدن از قبله با تمامی بدن.

۳- خروج باد از مقعد شخص، وهر آن چیزی که باعث انجام وضوء ویا غسل می‌گردد.

۴- انجام حرکات زیاد ومتوالی وغیر ضروری.

۵- خنده در نماز، حتی، اگر بسیار کم باشد.

۶- اضافه کردن رکوع، سجود، قیام، ویا نشستنی به حرکات نماز به صورت عمد.

٧- سبقت گرفتن از إمام در انجام حرکات نماز به صورت عمد.