امور مكروه در نماز

۱- ملتفت شدن به این طرف و آن طرف، با سر ویا چشم در نماز مکروه می‌باشد. اما نظرانداختن به آسمان حرام است.

۲- انجام حرکت‌های غیر ضروری در نماز کراهت دارد.

۳- به همراه داشتن شیئ که انسان را در نماز بخود مشغول کند، همانند چیزی که وزن داشته ویا رنگارنگ باشد، که در این صورت شخص را به خود جلب می‌کند.

۴- «تخصر» یا گذاشتن دست‌‌ها بر روی خاصره یا تهیگاه.