نماز

نماز، عبادتی است دارای اقوال وافعال که با تکبیر شروع شده، وبا تسلیم پایان می‌پذیرد.

بر شخص واجب است که در صورت اراده نماز، در صورت مبتلا بودن به حدث اصغر وضوء گرفته، ودر صورت مبتلا بودن به حدث اکبر غسل کند. ودر صورتی که آب در دسترس او نبوده و یا اینکه استفاده از آب باعث بروز ضرر گردد، به جای وضوء وغسل، تیمم می‌کند. شخص باید بدن، لباس، و مکان نماز خویش را از هرگونه نجاست پاک کند.