چگونگی تيمم:

انجام تیمم را به جای غسل ویا وضوء در دل نیت می‌کند، وکف دستان خود را برزمین ویا دیواری که به زمین متصل است زده، وبا آن صورت وسپس کف وپشت دو دست خود را مسح می‌کند.