غسل

غسل طهارت واجبی است از حدث اکبر، همانند جنابت وحیض.