چگونگی وضوء

۱- شخص انجام وضوء را در قلب خود، وبدون بر زبان راندن آن نیت می‌کند. چون رسول خداوند÷ هرگز نه در وضوء، ونه در نماز، ونه در دیگر عبادات خود، نیت خویش را تلفظ ننموده وبر زبان نرانده است. ونیز به بیان دلیل که خداوند از امور قلبی همه مردم آگاه بوده، ودر نتیجه خبر دار نمودن او از امور قلبی دلیل وعلتی ندارد.

۲- نام خداوند را برزبان رانده و می‌گوید: «بسم الله».

۳- کف وپشت دست خود را سه بار می‌شوید.

۴- سه بار دهان وبینی خود را می‌شوید.

۵- صورت خود را در عرض از گوش تا گوش، ‌ودر طول از محل روئیدن موی سر تا پائین ریش، سه بار می‌شوید.

۶- آنگاه ابتدای دست راست، وسپس دست چپ خود را از سر انگشتان تا آرنج، هرکدام سه بار می‌شوید.

٧- سرخود را یکبار مسح می‌کند. به این ترتیب که دو دست خود را خیس کرده، و آن را از جلوی سر تا پشت آن برمو‌ها کشیده، وبه همین حالت آنان را دوباره به جلوی سر بر می‌گرداند.

۸- سپس دوگوش خود را یکبار مسح می‌کند. به این ترتیب که سبابه خود را در راه‌‌ها وشیارهای گوش گذرانده، وبا انگشت شست پشت گوش خود را پاک می‌کند.

٩- آنگاه دو پای خود را هر کدام سه بار از سر انگشتان، تا قوزک پا می‌شوید، که در این عمل، اول از پای راست شروع می‌کند، وسپس به پای چپ می‌پردازد.