نتايج

آنچه را که زیر عنوان نتایج باید گنجانید امور ذیل‌اند:

• سنت در لغت معنای راه و روش، طریقه و یا شیوه را خوب باشد یابد افاده می‌کند. و در اصطلاح عبارت است از هر قول، فعل، اقرار و یا تائیدی که از پیامبر ج صادر شده باشد.

• سنت پیامبر اکرم ج از لحاظ اینکه دومین دستور فکری و عملی مسلمانان، و یا به عبارت دیگر دومین مصدر شریعت اسلامی، و در عین زمان مبین و مفسر مصدر اول قرآن کریم بوده در دین اسلام از اهمیت و جایگاه و یژۀ برخوردار می‌باشد.

• فهم و تفسیر قرآن، و نیز عمل نمودن به احکام آن بدون در نظر داشت سنت پیامبر ج امری است غیر ممکن و غیر عملی.

• سنت و یا حدیث هم مانند قرآن وحی الهی است.

• سنت هم مانند قرآن واجب الاتباع بوده و یک مصدر عمده و اساسی برای ثبوت احکام شرعی به شمار می‌رود.

• سنت و یا حدیث نبوی یکی از مصادر حل و فصل نزاع و اختلافات ذات البینی مسلمانان به شمار می‌رود.

• سنت و یا حدیث پیامبر ج بر علاوه اینکه در ذات خود دومین مرجع احکام شرعی است از این جهت نیز که وسیلۀ تبیین و توضیح مرجع اول احکام اسلامی (قرآن کریم) است حایز اهمیت فوق العاده می‌باشد.

• خداوند متعال در آیات متعدد کسانی را که از سنت پیامبر ج مخالفت می‌ورزند مورد تهدید، زجر و عتاب شدید قرار داده است.

• اطاعت و پیروی از پیامبر، و عمل نمودن به سنت آن یکی از مقتضیات عمده ایمان داشتن به رسالت وی است.

• بدون برگشت به طرف سنت اقامه دین، و عمل نمودن به آن امری است غیر ممکن.

• تقصیر و کوتاهی برخی از افراد و یا گروه‌های منسوب به این امت را در مورد سنت و احادیث نبوی در سه مورد می‌توان خلاصه کرد.

الف: استناد بر روایات ضعیف و یا موضوعی.

ب: تاویل و یا تفسیر نادرست برخی از احادیث و روایات.

ج: انکار و یا نادیده گرفتن سنت که خطرش نسبت به خطر دو مورد قبلی جدی تر می‌باشد.

• تشخیص و بررسی مسئولیت‌های امت پیرامون سنت که در چهار نقطۀ ذیل خلاصه می‌گردد:

الف: تدقیق و تثبت پیرامون سنت.

ب: فهم و برداشت درست سنت.

ج: التزام به سنت.

د: تبلیغ سنت.

• تاسف بر وضع علمی كشور كه در رشتۀ حدیث و یا حدیث شناسی یک شخصیت علمی مطرح و پذیرفته شده و یا یک مرکز و یا نهاد علمی.

• یک ضمیمۀ جامع پیرامون کتب تالیف شده در اصول حدیث، تخریج احادیث و ارده در کتاب‌های مختلف، جرح و تعدیل روات که تعداد مجموعی آن‌ها به ۱۲۲ کتاب بالغ می‌گردد.