صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام ب: کتب تالیف و طبع شده پیرامون رجال صحییح بخاری و ...

ب: کتب تالیف و طبع شده پیرامون رجال صحییح بخاری و مسلم، و یا یکی از آن‌ها.

۱- ذکر أسماء التابعین و من بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاری و مسلم از امام دارقطنی (متوفی ۳۸۵ ﻫ).

۲- رجال صحیح البخاری از ابونصر کلاباذی (ت ۳۹۸ ﻫ).

۳- تسمیة من أخرجهم البخاری و مسلم، و ما انفرد به کل واحد منهما، از ابو عبد الله حاکم (متوفی ۴۰۵ ﻫ).

۴- رجال صحیح مسلم از احمد بن علی بن منجویه اصبهانی (متوفی ۴۲۸ ﻫ).

۵- التعدیل و التجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح از ابو الولید سلیمان بن خلف باجی (متوفی ۴۷۴ ﻫ).

۶- البیان والتوضیح لمن أخرج له في الصحیح ومس بضرب من التجریح از أبو زرعة عراقی (متوفی ۸۲۶ ﻫ).

۷- کتاب الجمع بین کتابی أبی نصر الکلاباذی وأبی بکر الأصبهانی في رجال البخاری ومسلم از ابن طاهر مقدسی معروف به ابن قیسرانی (متوفی).