صفحه نخست حدیث و سنت جایگاه رفیع سنت در دین اسلام بخش سوم: کتاب‌های تالیف شده در فن جرح و تعدیل

بخش سوم: کتاب‌های تالیف شده در فن جرح و تعدیل

با توجه به اهمیت معرفت رجال و یا علم جرح و تعدیل در شناخت حدیث صحیح و غیر صحیح نقاد و امامان حدیث همزمان با آغاز نهضت علمی تدوین متون حدیث در چوکات جوامع، صحاح، سنن و مسانید کتاب‌های را پیرامون جرح و تعدیل و یا شناخت مفصل و همه جانبۀ احوال روات تالیف و تصنیف نموده‌اند که در این ضمیمه و در ضمن بخش‌های متعدد تنها از عمده‌ترین کتب تالیف و طبع شده در جرح و تعدیل نام می‌برم.

الف: کتب و آثار تاليف و طبع شده پيرامون شناخت ثقات:

۱- معرفة الثقات از امام ابوالحسن عجلی (متوفی ۲۶۱ ﻫ).

۲- کتاب الثقات.

۳- کتاب مشاهير علماء الأمصار هردو از امام ابن حبان بستی (متوفی ۳۵۴ ﻫ).

۴- تاريخ أسماء الثقات از امام ابوحفص عمر بن شاهين (متوفی ۳۸۵ ﻫ).

ب: کتب و آثار تالیف و طبع شده پيرامون ضعفاء:

۱- الضعفاء الصغير، از امام بخاری / (متوفی ۲۶۱ ﻫ).

۲- أحوال الرجال از أبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب جوزجانی (متوفی ۲۵۹ ﻫ).

۳- کتاب الضعفاء از امام أبوزرعة رازی (متوفی).

۴- الضعفاء والمتروکون از امام نسائی (متوفی ۳۰۳ ﻫ).

۵- الضعفاء الصغير از امام عقيلی.

۶- کتاب المجروحين از امام ابن حبان بستی (متوفی ۳۵۴ ﻫ).

۷- الکامل في ضعفاء الرجال از ابو احمد عبد الله بن عدی جرجانی (متوفی ۳۶۵ ﻫ).

۸- کتاب تاريخ أسماء الضعفاء و الکذابين از امام ابوحفص عمر بن شاهين (متوفی ۳۸۵ ﻫ).

۹- الضعفاء و المتروکون از امام دارقطنی (متوفی ۳۸۵ ﻫ).

۱۰- المدخل إلی الصحيح از امام ابو عبد الله الحاکم صاحب مستدرک (متوفی ۴۰۵ ﻫ).

ج: کتب جامعه در مابين ثقات و ضعفاء:

۱- الطبقات الکبری از امام ابن سعد (متوفی ۲۳۴ ﻫ).

۲- التاريخ از امام ابن معين (متوفی ۲۳۳ ﻫ).

۳- التاريخ الکبير.

۴- التاريخ الصغير هردو از امام بخاری / (متوفی ۲۶۱ ﻫ).

۵- التاريخ از امام ابو زرعة دمشقی (متوفی ۲۸۱ ﻫ).

۶- الجرح و التعديل از ابن ابی حاتم رازی (متوفی ۳۲۷ ﻫ).