نظر امام ابن حزم و داود ظاهری:

نظر امام ابن حزم و داود ظاهری رحمهما الله كه از پیروان مذاهب ائمۀ اربعة بشمار نمیروند این است كه خبر و روایت آن راوی كه از خصوصیت عدالت بر خوردار بوده باشد، و از مانند خود تا رسول الله ج حدیثی را روایت كند، روایت همچو شخص قابل قبول بوده و افادۀ علم و عمل هر دو را می‌كند [۴۳].